Prezentarea generală

Prezentarea generală


Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice” (în continuare – Centrul) a fost creată în scopul optimizării sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice şi întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1056 din 13.09.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice, ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova - Vin” nr.73 din 03.10.2006 cu privire la unele măsuri pentru optimizarea sistemului de verificare a calităţii producţiei alcoolice, ca succesor al Centrului de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi a Producţiei Vinicole, cu menţinerea formei organizatorico - juridice.

Istoria Centrului începe în decembrie 1946 cînd a fost creat primul laborator de vinificaţie din Moldova postbelică, care a activat cu succes în toată perioada ulterioară:

• Laboratorul Central Ramural (Молдглаввино 1949-1958);
• Laboratorul Central Ramural (Совнархоз 1958-1965);
• Laboratorul Central Ramural (Молдвинпром 1965-1972, Госагропром 1972-1989);
• Pe baza Laboratorului Central Ramural se formează Centrul Republican de Testare a Produselor Vinicole (1989-1993);
• Centrul de Verificare a Calităţii Materiei Prime şi a Producţiei Vinicole (1993-2006);
• Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”
(2006-prezent).

Actualmente, Centrul activează în localul din str. Grenoble 128 „U”, or. Codru, în clădirea separată cu suprafaţa totală de 1466,8 m.p.


Obiectul de activitate al Centrului


1. Testarea producţiei alcoolice, destinate exportului şi comercializării pe piaţa internă, sub aspectul aprecierii indicilor de calitate şi inofensivitate, stabiliţi de către legislaţia Republicii Moldova şi de ţările importatoare;
2. Certificarea producţiei alcoolice destinate exportului şi comercializării pe piaţa internă;
3. Efectuarea controlului asupra calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice şi a materialelor adjuvante de import, destinate utilizării în industria vinicolă şi în alte ramuri ale complexului vitivinicol;
4. Certificarea producţiei alcoolice şi a materialelor adjuvante de import, destinate utilizării în industria vinicolă şi în alte ramuri ale complexului vitivinicol;
5. Testarea calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice, prelevate de organele de control şi supraveghere a producţiei alcoolice;
6. Executarea testărilor (încercărilor) de arbitraj privind calitatea şi inofensivitatea producţiei alcoolice;
7. Acordarea ajutorului metodologic întreprinderilor privind efectuarea controlului asupra calităţii şi implementarea metodelor noi de verificare a calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice;
8. Elaborarea, revizuirea şi realizarea documentaţiei tehnico-normative;
9. Implementarea metodelor de verificare a calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice în conformitate cu practicile europene şi internaţionale;
10. Efectuarea verificărilor şi analizelor tehnice, precum şi alte activităţi şi servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii.Strategia de dezvoltare a întreprinderii


1. Dezvoltarea continuă şi competitivitatea tehnică, bazată pe mentenanţa silenţioasă a echipamentelor existente, modernizarea lor şi procurarea echipamentelor noi, care să corespundă cerinţelor moderne privind testarea producţiei alcoolice;
2. Dezvoltarea resurselor umane: sporirea continuă a competitivităţii personalului prin aplicarea următoarelor măsuri: cursuri săptămânale de pregătire internă, organizate cu concursul personalului din Centru şi a specialiştilor invitaţi; participarea la seminare, conferinţe şi cursuri de pregătire externe; invitaţia specialiştilor străini, etc.
3. Confirmarea competenţei tehnice şi a independenţei laboratorului de încercări şi a organismului de certificare prin acreditare în sistemul naţional de evaluare a conformităţii produselor şi în sistemele internaţionale;
4. Implementarea (din 2008) şi menţinerea sistemului de management al calităţii SM SR ISO 9001:2001; implementarea standardului ISO 9001:2008;
5. Lărgirea spectrului de servicii acordate întreprinderilor, precum: organizarea activităţilor de perfecţionare a personalului din laboratoarele de încercări ale întreprinderilor din domeniul vitivinicol; elaborarea în comun cu alte organizaţii ( Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), Institutul Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, etc.) a unor documente normative (reglementări tehnice, reguli generale, standarde, etc.);
6. Satisfacerea cerinţelor clienţilor prin optimizarea continuă a sistemului de testare şi certificare: informarea continuă a clienţilor referitor la evoluţia sau modificarea cerinţelor de calitate ale ţărilor, unde se efectuează exportul de către întreprinderile din ţară; diminuarea duratei de certificare a producţiei;
7. Diminuarea costului certificării;
8. Asigurarea calităţii serviciilor prestate conform cerinţelor sistemelor de management al calităţii;
9. Asigurarea unui management eficient al întreprinderii; perfecţionarea continuă a personalului responsabil de managementul întreprinderii (conducerea, contabilitatea, managerii de oficiu), cu evidenţierea continuă a tendinţelor pozitive şi negative privitor la obiectul de activitate, lărgirea pieţei, atragerea noilor clienţi, etc.;
10. Crearea unor spaţii şi a condiţiilor adecvate pentru activitatea personalului; promovarea iniţiativei personalului; promovarea cadrelor tinere; asigurarea unui nivel de salarizare decent şi corespunzător muncii depuse.